تمام مطالب دسته بندی : آموزش خدمات

استخدام نیروهای خدماتی

استخدام نیروهای خدماتی

نیاز به خدمات و علی الخصوص خدمات پس از فروش به صورت روز افزونی افزایش می¬یابد و بسیاری از کسب و کارها ی جدید بوجود آمده و بسیاری نیز از بین می¬روند. این نوع کسب و کار نیاز به اطلاعات و تخصص¬های ویژه¬ای دارد که متاسفانه درخصوص آن آگاهی کمی در جامعه موجود است و بجز شرکتهای بزرگ، بقیه کمتر به آن می¬پردازند. این نیاز در بین کسب و کارها و تولیدات قبلی خود را نشان داده و باعث شده که همه برای محصولات خود خدمات پس از فروش ایجاد کنند. اغلب کسب و کارها احساس میکنند که نیازی به آموزشی درخصوص خدمات و خدمات پس از فروش ندارند و به صورت خود جوش واحدی برای خدمات پس از فروش […]