مقالات خدمات منتشر شد

خدمت چیست؟

نویسنده: nasimavaranekeyhan

استخدام نیروهای خدماتی

استخدام نیروهای خدماتی

نیاز به خدمات و علی الخصوص خدمات پس از فروش به صورت روز افزونی افزایش می¬یابد و بسیاری از کسب و کارها ی جدید بوجود آمده و بسیاری نیز از بین می¬روند. این نوع کسب و کار نیاز به اطلاعات و تخصص¬های ویژه¬ای دارد که متاسفانه درخصوص آن آگاهی کمی در جامعه موجود است و بجز شرکتهای بزرگ، بقیه کمتر به آن می¬پردازند. این نیاز در بین کسب و کارها و تولیدات قبلی خود را نشان داده و باعث شده که همه برای محصولات خود خدمات پس از فروش ایجاد کنند. اغلب کسب و کارها احساس میکنند که نیازی به آموزشی درخصوص خدمات و خدمات پس از فروش ندارند و به صورت خود جوش واحدی برای خدمات پس از فروش […]

عملکرد واحد خدمات

عملکرد واحد خدمات

در خصوص یک واحد خدماتی میتوان این نکته را مد نظر داشت که معروفیت و به موفقیت رسیدن یک واحد خدماتی تقریبا حدود ۳۰ درصد به اطلاعات فنی تکنسینها و اطلاعات آنها در خصوص تعمیرات محصول بستگی دارد و اغلب بیش از ۷۰ درصد آن بستگی به نوع برخورد نیروهای واحد با مشتری دارد. مشتری انتظاراتی از واحد خدماتی دارد که در صورت برآورده نشدن این نیازها احساس نارضایتی مینماید و اغلب برآورده سازی این نیازها ارتباط مستقیمی با وضعیت برخورد اجتماعی نیروهای واحد خدماتی دارد. پس هر واحد خدماتی موظف است نوع برخورد نیروهای خود با مشتری را رصد کرده و پس از آن در آموزشهای خود موارد مورد نیاز را مشخص نماید. مشتری واحد های خدماتی اغلب به […]

تعریف خدمات پس از فروش

تعریف خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش: نوعی خدمت است که پس از فروش کالا توسط فروشنده جهت رضایت بیشتر مشتری و بوجود آوردن اطمینان بیشتر برای مشتری انجام میگردد. مانند سرویسهای مجانی، آموزش،تهیه و توزیع لوازم یدکی و قطعات و تعمیرات گارانتی در صنایع خودرو سازی.

خدمت چیست؟

خدمت چیست؟

خدمت در اصل به دو معنا استفاده میگردد که یکی بعنوان توصیف محصولی است که قابل فروش میباشد مانند: مشاوره، طراحی، نظارت، نگهداری، امور مالی و نظایر آن که با آنها آشنایی داریم و در معنی دوم کمکی است که در خصوص محصولی ارائه میشود تا فروش بهتر و یا سود بیشتر برای فروشنده و رضایت بیشتر برای مشتری به همراه داشته باشد. همانگونه که متوجه شدید در نوع اول بستگی به محصول خاصی نداشت ولی در نوع دوم به همراه محصول خاصی میآید.